Formularz kontaktowy

 

Partner akcji: Toyota Bank

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 93.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Akcja promocyjna „Aktywni zyskują" trwa od 6.12.2016 r. do 8.01.2017 r. Rejestracja w Akcji trwa od 06.12.2016 roku do 19.12.2016 roku

Uczestnikami Akcji „Aktywni zyskują"" mogą być osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu),

Uczestnikami Akcji nie mogą być:

  • pracownicy Partnera;
  • pracownicy Organizatora /współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo;
  • osoby, które w okresie od 07.04.2015 roku do 5.12.2016 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego;

Aby skorzystać z Akcji „Aktywni zyskują" i otrzymać premię 50 zł należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:

  • zarejestrować się w Akcji
  • od dnia 6.12.2016 roku do dnia 8.01.2017 roku zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 05.12.2016 roku (tj. zwiększyć kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku) poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy na 130 dni na kwotę minimum 10 000 zł oraz utrzymać ją przez 40 dni od dnia założenia
  • dodatkowo przez co najmniej 40 dni, licząc od dnia założenia lokaty Plan Depozytowy na 130 dni, utrzymać zwiększone o kwotę min. 10 000 zł saldo wszystkich depozytów, które Klient posiadał w Banku w dniu 05.12.2016 (Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach Klienta Banku na dzień 05.12.2016 roku powiększone o kwotę min. 10 000 zł)

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Copyright © Agora SA